Előfordulhat, hogy Ön által használt böngészővel egyes oldalaink üresen vagy nem megfelelően jelennek meg. Kérjük, az oldal használatához frissítse böngészőjét!

Engedélyezi a cookie-k használatát?

A hasznaltmasolok.hu weboldalon cookie-kat használunk, az ügyfeleink számára releváns információk szolgáltatása, és a weboldal továbbfejlesztése érdekében. Tovább a teljes szabályzatra »

Konica Minolta Selection

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tudnivalók

A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. (1117 Budapest, Galvani utca 4.) tiszteletben tartja a szolgáltatásai és termékei iránt érdeklődő látogatók személyes adatok védelméhez fűződő jogait. A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései és jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. milyen adatokat tart nyilván, és azokat miként használja fel a Konica Minolta Selection portálon keresztül. Megtudhatja, hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. nyilvántartásából. Tájékoztatjuk, hogy webhelyünk legtöbb oldalát megtekintheti anélkül is, hogy bármiféle személyes adatot szolgáltatna. Webhelyünkön azonban ügyfélkapcsolat céljából szükséges lehet az Ön, mint adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet kapcsolattartójának regisztrációjára és azonosítására. Jelen nyilatkozat kizárólag a Konica Minolta Selection weboldalra vonatkozik, a Konica Minolta Selection weboldalról más oldalakra átkattintva, harmadik fél által üzemeltetett hivatkozásokkal elérhető internetes oldalakra nem.

 

A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. által gyűjtött és kezelt adatok

 

A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. elsősorban üzleti vonatkozású, céges adatokat tart nyilván, azonban egyes adatok az adott gazdálkodó, költségvetési, avagy társadalmi szervezet által kijelölt kapcsolattartójának személyére vonatkozhatnak. Ezen személyekre vonatkozó adatok (név, telefonszám, e-mail cím) kizárólag olyan információkat tartalmaznak, amelyek kezelése ügyfélkapcsolat céljából szükségesek, tehát az üzleti döntések meghozatala szempontjából relevánsak lehetnek. A kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadásával Ön hozzájárul, hogy a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft., valamint a hivatalos értékesítési hálózata (http://www.hasznaltmasolok.hu/hivatalos-ertekesitesi-halozat) Önnel a kapcsolatot felvegye, és folyamatosan tartsa. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett felhatalmazását adta, és olyan terjedelemben, amíg az igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához ez elengedhetetlenül szükséges. Hírlevelünkre történő feliratkozás kizárólag valós, céges e-mail címmel lehetséges, e körben a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. személyes adatokat nem kezel, így kérjük, hogy a feliratkozás során ne magánjellegű e-mail címet adjon meg.

 

Adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

 

Csak olyan személyes és – egyébként nyilvános – céges adatokat rögzítünk, amelyeket a weboldal látogatói önkéntesen bocsátanak rendelkezésünkre. Ebben az esetben Ön egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is. Amennyiben Ön webhelyünkön keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. és hivatalos értékesítési hálózata (http://www.hasznaltmasolok.hu/hivatalos-ertekesitesi-halozat) a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ajánlatadáshoz vagy szükséges kapcsolattartás céljaira nyilvántartsa és kezelje. Ön az adatainak átadásával hozzájárul az adatok tárolásához, átadásához, feldolgozásához, illetőleg a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. belső adminisztrációján történő statisztikai feldolgozás és elemzés céljából. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük és gondoskodunk arról, hogy azokhoz kizárólag a termék értékesítésében, illetve a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő személyek férhessenek hozzá, a termékértékesítéssel, illetve szolgáltatásnyújtással szoros összefüggésben, illetve hogy az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül arra jogosulatlan harmadik személyek ne férhessenek hozzá.

Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a webhelyen nyilvánossá teszünk, így bármikor információt szerezhet arról, hogy aktuálisan mely adatokat tároljuk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

 

Biztonság

 

A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint műszaki, fizikai, adminisztratív és informatikai eszközök használatával óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. azon szerződéses partnerei (pl. hivatalos értékesítési hálózat, szállítók), akik a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft-vel fennálló üzleti kapcsolatai alapján – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön nevéhez és kapcsolattartási adataihoz, szerződéses kötelezettségük ezeket titokban tartani, valamint a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 

Adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a nyilvántartásba vétel törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft-nek vagy harmadik személynek az Ön tevékenysége miatt polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Ön kiléte visszakereshető maradjon, és a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. szükség esetén érvényesíthesse az Önnel szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét, illetve is Ön bármikor kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, feltéve hogy az a szerződésben foglalt vállalásokat nem érinti.

 

Adatainak módosítása és törlése

 

A rögzített adatokat a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes - vagy céges - adatainak módosítását/ helyesbítését, illetve törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy kezelésére a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal írásban (Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. 1117 Budapest, Galvani utca 4.), vagy e-mailben (info@hasznaltmasolok.hu). Kérjük, akkor is lépjen kapcsolatba velünk, ha tudni szeretné, hogy szerepelnek-e adatok Önnel kapcsolatban nyilvántartásunkban, és ha igen, melyek ezek. Kérésének igyekszünk azonnal, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 30 napon belül eleget tenni. Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

 

Felhasználó nyilatkozata

 

Ön a ajánlatkérésével/hírlevél/termékfigyelő feliratkozásával, valamint termékregisztrációjával megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen adatkezelési nyilatkozatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. és hivatalos értékesítési hálózata (http://www.hasznaltmasolok.hu/hivatalos-ertekesitesi-halozat) az Ön által önkéntesen megadott személyes adatait (név, kapcsolattartási adatok) ügyfélkapcsolati célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen adatkezelési nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően. A hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja az alábbi pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén. Ön kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyiségi jogait nem sértik. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem valós adatokat adott meg, abban az esetben a Konica Minolta Magyarország Kft. nem köteles ajánlatot adni.

 

Adatkezelő

 

Az adatkezelést a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevő munkavállalói és szerződéses közreműködői (Hivatalos értékesítési hálózat http://www.hasznaltmasolok.hu/hivatalos-ertekesitesi-halozat) végzik az adatkezelés céljának megfelelő tevékenységük keretében.

 

Adatfeldolgozó

 

Tárhelyszolgáltatás és infrastruktúra biztosítása tekintetében: Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 50.)

Ha ezen nyilatkozatban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse meg adatvédelmi felelősünket az info@hasznaltmasolok.hu e-mail címen.

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.
Telefon: +36 40 200 423
Fax: +36 1 464 9091
ugyfel@konicaminolta.hu
www.konicaminolta.hu
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság - Cg. 01-09-065996 - Adószám: 10336328-2-43